WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

เส้นทางใหม่ ..การบินไทย (Thai Airways) บินตรง สู่ เวียนนา ออสเตรีย

เส้นทางใหม่ ..การบินไทย (Thai Airways) บินตรง สู่ เวียนนา ออสเตรีย ไป – กลับ เริ่มต้นที่ 21,300 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน)
 

เส้นทางใหม่ ..การบินไทย (Thai Airways) บินตรง สู่ เวียนนา  ออสเตรีย

ไป – กลับเริ่มต้นที่ 21,300 บาท/ท่าน(ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน)

 

 

 

* เดินทางโดยสายการบิน การบินไทย (Thai Airways)

* สำหรับผู้เดินทางผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

* เดินทางได้ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 60 ถึง 30 พฤศจิกายน 60  

* สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่ 1 สิงหาคม 60 ถึง 31 ตุลาคม 60 นี้เท่านั้น!! หรือจนกว่าที่นั่งราคาโปรโมชั่นจะหมด

* สามารถทำจองออนไลน์ได้ที่ https://wismatravel.com/ticket

** รายละเอียดเส้นทางตามโปรโมชั่น **

 

               ROUTING      PRICE / PER.  

    Ticket Validity     

กรุงเทพ ฯ - เวียนนา - กรุงเทพ ฯ21,300.-   3DAYS / 21DAYS  

 

 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     ** ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน**

     ** ชำระเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระผ่านบัตรเครดิต 3%

     ** ราคาโปรโมชั่นในแต่วัน แต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน 

     ** ราคาและค่าภาษีฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

     ** Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต

     ** เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ

     ** สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

-----------------------------------------------