WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR East Pass (Tohoku Area)

ออกเดินทางค้นหาญี่ปุ่นที่ชื่นชอบในพื้นที่ Tohoku กันเถอะ
 

JR East Pass (Tohoku Area)

สามารถขึ้นรถไฟประเภทด่วนพิเศษ(Limited Express) รวม Shinkansen, รถด่วน(Express), รถไฟขบวนธรรมดา (Odinary Train) แบบจองที่นั่ง(Reserved seat) ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเขต FREE Area
 
                       

เส้นทางที่สามารถโดยสารได้ 
สามารถขึ้นลงที่นั่งสำรอง (Reserved Seat) ในขบวนธรรมดาของรถไฟด่วนพิเศษ (รวมถึงรถไฟ Shinkansen) รถไฟด่วนและรถไฟธรรมดาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับเส้นทางรถไฟ JR EAST ภายในพื้นที่ Free Area (รวมทั้ง BRT), เส้นทางรถไฟ Izu Kyuko Line ทั้งหมด, เส้นทาง Tokyo Monorail ทั้งหมด, เส้นทางรถไฟ Aoimori Railway ทั้งหมด, เส้นทางรถไฟ Iwate Galaxy Railway (IGR) ทั้งหมด และเส้นทางรถไฟสาย Sendai Airport Transit ทั้งหมด นอกจากนี้สำหรับที่นั่งสำรองไว้ (Reserve Seat) ของขบวนธรรมดาในรถไฟด่วนพิเศษ ของ "Nikko" "Kinugawa""SPACIA Kinugawa" เส้นทางรถไฟ Tobu Railway ก็สามารถขึ้นลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเช่นกัน

ข้อควรจำ
1. กรณีที่ระยะเวลาการใช้ตั๋วไม่ซ้ำกัน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 ใบ
2. ไม่สามารถขึ้น-ลงรถไฟด่วนพิเศษของ Tobu Railway ซึ่งออกจากหรือถึงสถานีรถไฟสาย Tobu Railway
3. สถานี GALA Yuzawa เปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
 
ขอบเขตการใช้งาน: เลือกใช้งานวันใดก็ได้ 5วัน ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันออกตั๋ว (Flexible 5 days)

**หากซื้อจากนอกประเทศ วันออกตั๋วคือวันที่นำ Exchange order มาแลกเป็นตั๋วจริงภายในประเทศญี่ปุ่น**
 
ระยะเวลาใช้งาน ใช้ได้ 5 วัน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร (ไม่ต้องต่อเนื่องกัน) สามารถขึ้นรถไฟสายปกติและชินคันเซ็น (ยกเว้น Green Car, ห้องเดียว, ตู้นอน, Liner และ Home Liner เป็นต้น) บัตรนี้จะไม่ครอบคลุมการเดินทางระหว่างท้องถิ่นของภูมิภาคโทโฮคุที่ต้องนั่งรถบัสเชื่อม
 
ผู้มีสิทธิ์ใช้ตั๋ว JR East Pass ได้ต้องเป็นชาวต่างชาติผู้มิได้ถือพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น และเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่า “Temporary Visit” ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วันในวันที่ออกตั๋ว จึงจำเป็นต้องขอตรวจเช็คพาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย
 
การซื้อตั๋ว JR East Pass ภายในประเทศญี่ปุ่น ได้ที่สำนักงานขาย ภายในเขตการเดินรถของบริษัท JR East ในการซื้อตั๋วท่านจำเป็นต้องแสดงพาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบินขากลับ (E-Ticket) รวมทั้งเอกสารจำเป็นอื่นๆ และท่านจะไม่สามารถซื้อตั๋วใบใหม่ได้ จนกว่าตั๋วที่ได้ซื้อไปก่อนหน้านั้นจะหมดอายุการใช้งาน
 
การซื้อตั๋ว JR East Pass ภายนอกประเทศญี่ปุ่น สามารถซื้อ Exchange Order (Voucher) ได้จากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตก่อนการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและภายหลังจากที่ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว โปรดนำไปแลกเป็นตั๋ว JR East Pass ฉบับจริงที่สำนักงานแลกตั๋ว (Exchange Office) ภายในเขตการเดินรถของบริษัท JR East 
 
ข้อควรระวัง:
การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน