WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR Kansai Wide

เที่ยว Kansai Osaka Kyoto Okayama Himeji Kobe Takamatsu Nara Wakyama Kansai Airport
 
JR Kansai Wide Area Pass - 5 วัน (ผู้ใหญ่)

JR Kansai Wide Area Pass

Kansai Wide Area Pass  ใช้ขึ้นรถไฟได้ไม่จำกัดทั้งขบวน Shinkansen, Limited Express และธรรมดา ในโซน Kansai ใช้ได้ต่อเนื่องกัน 5 วัน (จากเดิมเพียง 4 วัน)

  • ใช้ขึ้นรถไฟ JR ขบวน Local และ Rapid ได้ไม่จำกัด
  • ใช้ขึ้น Sanyo Shinkansen ระหว่างสถานี Shin-Osaka และ Okayama
    *ไม่สามารถใช้ขึ้น Tokaido Shinkansen ระหว่างสถานี Kyoto และ Osaka ได้*
  • หากต้องการจองที่นั่งล่วงหน้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของ Limited express fee
  • Pass นี้ใช้ได้ 5 วันต่อเนื่อง (นับจากเที่ยงคืนวันแรก ถึง เที่ยงคืนวันสุดท้าย)
  • เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น
  • Pass นี้ใช้ได้เพียง 1 คน ไม่สามารถโอนต่อให้กันได้ ต้องถือพาสปอร์ตไว้ติดตัวในกรณีถูกเรียกถามเพื่อตรวจสอบ