WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR Hokuriku Area Pass

ถ้าเดินทางเฉพาะ Toyama, Ishikawa และ Fugui เพียงแค่ 1 ใบ ขึ้นได้ไม่อั้น
 

Hokuriku Area Passถ้าเดินทางเฉพาะ Toyama, Ishikawa และ Fugui เพียงแค่ 1 ใบ ขึ้นได้ไม่อั้น

 • คุณสามารถใช้ Hokuriku Area Pass ในการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดครั้งในพื้นที่ที่ระบุบนแผนที่
 • รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
 1. รถไฟหัวกระสุน "HOKURIKU SHINKANSEN" (Kanazawa ⇔ Kurobe-Unazuki onsen) เมื่อนั่งที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า
 2. รถไฟประเภท Express Train ที่ชื่อ "THUNDERBIRD" และอื่นๆ เมื่อนั่งที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้า
 3. รถไฟประเภท Rapid Service หรือประเภท Local ในเส้นทางเดินรถไฟธรรมดาของ JR-WEST
 4. WEST JAPAN JR BUS ใช้ได้เฉพาะกับรถบัสประจำทางภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการรสบัสด่วนได
 • รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
 1. รถไฟหัวกระสุน "HOKURIKU SHINKANSEN" (Kurobe-Unazuki onsen ⇔ Tokyo)
 2. รถไฟของ IR Ishikawa Railway หรือ Ainokaze Toyama Railway
  *กรณียกเว้น : คุณสามารถใช้ Pass ในการขึ้นรถไฟสาย Himi สาย Johana หรือสาย Nanao ได้ แต่สถานีรถไฟที่ลงต้องไม่ใช่สถานีรถไฟที่อยู่ในเส้นทางเดินรถของรถไฟ IR Ishikawa Railway (Kanazawa ⇔ Tsubata) หรือรถไฟ Ainokaze Toyama Railway (Takaoka ⇔ Toyama)
 3. คุณสามารถใช้บริการรถไฟประเภท Limited Express ของ IR Ishikawa Railway (Kanazawa ⇔ Tsubata) ได้

ประเภทPass

ราคา (เยน: JPY)

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อ)

เด็ก (อายุ 6-11 ปี ณ วันที่ซื้อ)

Hokuriku Area Pass
แบบ 4 วัน

5,090 JPY

2,540 JPY

 • ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
 • เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order

*ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี

* หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้

* เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี

* หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้ :

1. กรณีที่เด็กเล็กใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ด้วยตนเอง

2. กรณีที่เด็กเล็กเดินทางด้วยตนเอง

การใช้บริการรถไฟ

 •  ใช้บริการด้วย Hokuriku Area Pass ได้
 •  ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • ท่านไม่สามารถใช้ Hokuriku Area Pass ได้

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีเพียงเจ้าของตั๋ว Rail Pass เท่านั้นที่สามารถใช้งานตั๋วดังกล่าวได้
 • เวลาที่ใช้ตั๋ว Rail Pass ท่านต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวและต้องแสดงให้พนักงานของ JR ได้เห็นเมื่อพนักงานขอดู
 • หากตั๋ว Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย พนักงานจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ให้แก่ท่านได้
 • เงื่อนไขในการใช้งานตั๋ว Rail Pass จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขในการขนส่งของ JR-WEST และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • หากพบว่าเงื่อนไขในการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ข้อมูลที่ระบุ (รวมถึงราคา) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2022 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ข้อควรระวัง:

การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน